Privacy Policy

GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA POLİTİKASI ÖRNEĞİ
bardogold.com olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami
hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak işlenmekte ve muhafaza
edilmektedir.

 1. Kişisel Verilerinizin Ne Şekilde İşlenebileceği
  6698 sayılı KVKK uyarınca, ornekalanadi.com ile paylaştığınız kişisel
  verileriniz, tamamen veya kısmen, otomatik olarak veyahut herhangi bir veri
  kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde
  edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek,
  kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak
  tarafımızdan işlenebilecektir. KVKK kapsamında veriler üzerinde
  gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul
  edilmektedir.
 2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Ve Hukuki Sebepleri
  Paylaştığınız kişisel veriler,
  • Müşterilerimize verdiğimiz hizmetlerin gereklerini, sözleşmenin ve
  teknolojinin gereklerine uygun şekilde yapabilmek, sunulan ürün ve
  hizmetlerimizi geliştirebilmek için;
  • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep
  halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu
  görevlilerine bilgi verebilmek için;
  • Üyelerimize geniş kapsamda çeşitli imkânlar sunabilmek veya bu
  imkânları sunabilecek kişi veya kurumlarla yasal çerçevede paylaşabilmek
  için;
  • Reklam tercihlerini analiz etmek için,
  6698 sayılı KVKK ve ilgili ikincil düzenlemelere uygun olarak işlenecektir.
 3. Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Üçüncü Kişi Veya Kuruluşlar
  Hakkında Bilgilendirme
  Yukarıda belirtilen amaçlarla, ornekalanadi.com ile paylaştığınız kişisel
  verilerinizin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; ana hissedarlarımız,
  hissedarlarımız, reklam verenler, doğrudan veya dolaylı yurt içi / yurt dışı
  iştiraklerimiz; başta ornekalanadi.com altyapısını kullanan üye firmalar ve
  bunlarla sınırlı olmamak üzere sunulan hizmet ile ilgili kişi ve kuruluşlar
  olmak üzere, faaliyetlerimizi yürütmek üzere ve/veya Veri İşleyen sıfatı ile
  hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi /
  yurtdışı kuruluşlar ve diğer 3. kişiler ve kuruluşlardır.
  Reklam amaçlı kullanılacak çerezlere ilişkin düzenlemelerimiz “
  bardogold.com Çerez Politikası” olup, şu anda okuduğunuz “Gizlilik ve
  Kişisel Verilerin Korunması Politikası”nın bir parçasını oluşturmaktadır.
  Çerez Politikamız hakkında bilgi edinmek için lütfen tıklayın. (Gereken çerez
  politikası örneğine belgenin en altında bulunan bağlantı ile ulaşabilirsiniz)
 4. Kişisel Verilerinizin Toplanma Şekli
  Kişisel verileriniz,
  • bardogold.com internet sitesi ve mobil uygulamalarındaki formlar ile ad,
  soyad, adres, telefon, iş veya özel e-posta adresi gibi bilgiler ile; kullanıcı
  adı ve şifresi kullanılarak giriş yapılan sayfalardaki tercihleri,
  gerçekleştirilen işlemlerin IP kayıtları, tarayıcı tarafından toplanan çerez
  verileri ile gezinme süre ve detaylarını içeren veriler, konum verileri
  şeklinde;
  • bardogold.com ile ticari ilişki kurmak, iş başvurusu yapmak, teklif vermek
  gibi amaçlarla, kartvizit, özgeçmiş (cv), teklif vermek ve sair yollarla kişisel
  verilerini paylaşan kişilerden alınan, fiziki veya sanal bir ortamda, yüz
  yüze ya da mesafeli, sözlü veya yazılı ya da elektronik ortamdan;
  • Ayrıca farklı kanallardan dolaylı yoldan elde edilen, web sitesi, blog,
  yarışma, anket, oyun, kampanya ve benzeri amaçlı kullanılan (mikro) web
  sitelerinden ve sosyal medyadan elde edilen veriler, e-bülten okuma veya
  tıklama hareketleri, kamuya açık veri tabanlarının sunduğu veriler, sosyal
  medya platformları (Facebook, Twitter, Google, Instagram, Snapchat vs)
  gibi sosyal paylaşım sitelerinden paylaşıma açık profil ve verilerden;
  işlenebilmekte ve toplanabilmektedir.
 5. KVKK Yürürlüğe Girmeden Önce Elde Edilen Kişisel Verileriniz
  bardogold.com, KVKK’nun yürürlük tarihi olan 7 Nisan 2016 tarihinden önce
  yayım hayatına başlamadığı için bu tarihten önce depoladığımız bir kişisel
  veri bulunmamaktadır. (Eğer web siteniz bu tarihten önce de veri topluyorsa
  verilerin ne şekilde işlendiği ve muhafaza edildiği mutlaka belirtilmelidir.)
 6. Kişisel Verilerinizin Aktarılması
  Türkiye’de işlenerek veya Türkiye dışında işlenip muhafaza edilmek üzere,
  yukarıda sayılan yöntemlerden herhangi birisi ile toplanmış kişisel
  verileriniz KVKK kapsamında kalmak kaydıyla ve sözleşme amaçlarına
  uygun olarak yurtdışında bulunan (Kişisel Veriler Kurulu tarafından akredite
  edilen ve kişisel verilerin korunması hususunda yeterli korumanın
  bulunduğu ülkelere) hizmet aracılarına da aktarılabilecektir.
  Kişisel Verileriniz;
  • Ürün ve hizmetlerin sunulması ve tanıtılması için işbirliği yapılan ve/veya
  hizmet alınan iş ortaklarımız,
  • Acil yardım çağrısı halinde konumunuzu tespit edecek olan yetkili
  mercilere,
  • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi
  sair resmi kurumlara, kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer
  kamu kurum veya kuruluşlarına,
  • Bardogold.dcom ile ticari ilişki içinde bulunan ve telefon numaranıza sahip
  tüzel kişilere,
  Gerekli görüldüğü durumlarda aktarılabilecektir.
 7. Kişisel Verilerin Saklanması Ve Korunması
  bardogold.com, kişisel verilerinizin barındığı sistemleri ve veri tabanlarını,
  KVKK’nun 12. Maddesi gereği kişisel verilerin hukuka aykırı olarak
  işlenmesini önlemekle, yetkisiz kişilerin erişimlerini engellemekle;
  muhafazalarını sağlamak amacıyla hash, şifreleme, işlem kaydı, erişim
  yönetimi gibi yazılımsal tedbirleri ve fiziksel güvenlik önlemleri almakla
  mükelleftir. Kişisel verilerin yasal olmayan yollarla başkaları tarafından elde
  edilmesinin öğrenilmesi halinde durum derhal, yasal düzenlemeye uygun
  ve yazılı olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirilecektir.
 8. Kişisel Verilerin Güncel Ve Doğru Tutulması
  KVKK’nun 4. maddesi uyarınca bardogold.com’un kişisel verilerinizi doğru
  ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda
  bardogold.com’un yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine
  getirebilmesi için üyelerimizin doğru ve güncel verilerini paylaşması veya
  web sitesi / mobil uygulama üzerinden güncellemesi gerekmektedir.
 9. 6698 Sayılı Kvkk Uyarınca Kişisel Veri Sahibinin Hakları
  6698 sayılı KVKK 11.maddesi 07 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup
  ilgili madde gereğince, Kişisel Veri Sahibi’nin bu tarihten sonraki hakları
  aşağıdaki gibidir:
  • Kişisel Veri Sahibi bardogold.com’a (veri sorumlusu) başvurarak
  kendisiyle ilgili;
  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
  kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri
  bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların
  düzeltilmesini isteme,
  • KVKK’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin
  silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi halinde bu işlemlerin,
  kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz
  edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına
  itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması
  hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.
 10. İletişim ve Başvuru Yöntemi
  bardogold.com tarafından atanacak Veri Sorumlusu Temsilcisi, yasal
  altyapı sağlandığında Veri Sorumluları Sicilinde ve bu belgenin bulunduğu
  internet adresinde ilan edilecektir.
  Kişisel Veri Sahipleri, sorularını, görüşlerini veya taleplerini
  iletisim@bardogold.com e-posta adresine yöneltebilirler.
  bardogold.com iletilen taleplere, gerekçeli olmak ve 30 gün içinde cevap
  vermek kaydıyla olumlu/olumsuz yanıtını, yazılı veya dijital ortamdan
  verebilir. Taleplere ilişkin gerekli işlemlerin ücretsiz olması esastır. Ancak
  işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, bardogold.com , ücret talebinde
  bulunma hakkını saklı tutar. Bu ücretler, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu
  tarafından, Kişisel Verilerin korunması Kanunu’nun 13. maddesine göre
  belirlenen tarife üzerinden belirlenir.
  Web sayfamızda, uygulamalarımızda ve diğer sair kanallarımızda kişisel
  verilerinizi paylaşarak Kişisel Veriler Politikamızı ve politikamızda yer alan
  işlenme, işlenme yöntemleri, verilerin aktarılması, satışı ve diğer ilgili
  hususlar hakkındaki şartları, Bir sosyal medya uygulaması olan
  ornekalanadi.com ile paylaşılan verilerin web sayfasında, uygulamalarda ve
  sosyal medya kanallarında kullanılmasını, bildirimlerde ve önerilerde
  bulunulmasını, üyelerin yararına olması şartıyla ticari anlamda üçüncü
  kişilerle paylaşılabileceğini ve yine bunun için kabulde bulunduğunuzu,
  yasal haklarınızı kullanmadan önce ornekalanadi.com’a başvuruda
  bulunacağınızı KVKK’da büyük öneme haiz, belirli bir konuya ilişkin,
  bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza şeklinde
  tanımlanan açık bir rıza ile kabul ettiğinizi beyan etmiş olursunuz.
  Bu sözleşme en son 21/05/2020 tarihinde güncellenmiştir.